ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ  Α

Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και, δίπλα, τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

  1. Στο δομημένο προγραμματισμό ακολουθούνται οι αρχές της ιεραρχικής σχεδίασης και του τμηματικού προγραμματισμού.
  2. Η παράλειψη μιας εντολής ΤΕΛΟΣ_ΑΝ  είναι λογικό λάθος.
  3. Η σύγκριση λογικών δεδομένων έχει νόημα μόνο στη περίπτωση του μεγαλύτερου (>) και του μικρότερου (<).
  4. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο αλγόριθμος ταξινόμησης ευθείας ανταλλαγής σε πίνακα λογικού τύπου.
  1. Κατά την επεξεργασία ενός δισδιάστατου πίνακα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δύο εμφωλευμένες δομές «ΌΣΟ..ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ» και να χρησιμοποιήσουμε τους δείκτες Α και Β.

Μονάδες  10

 

Α2.  α.  Αναφέρετε δύο παραδείγματα δεσμευμένων λέξεων στη «ΓΛΩΣΣΑ».

(μονάδες 2)

        β.  Πότε το εκτελέσιμο πρόγραμμα είναι ανεξάρτητο από το αρχικό πρόγραμμα.

(μονάδες 3)

Μονάδες 5

 

Α3.  α.  Αναφέρετε δύο βασικές  διαφορές μεταξύ των δυναμικών και των στατικών δομών δεδομένων.  (μονάδες 3)

       β.  Γράψτε στο τετράδιό σας τμήμα προγράμματος, το οποίο εκτυπώνει την προπαίδεια των αρτίων αριθμών. (μονάδες 3)

        γ.  Αναλύστε τη φράση  «ο τμηματικός προγραμματισμός επεκτείνει τις δυνατότητες των γλωσσών προγραμματισμού».   (μονάδες 3)

Μονάδες 9

 

Α4.       Έστω ο πίνακας Χ με τους χαρακτήρες:

Γ

Η

Κ

Ξ

και ο πίνακας Ψ με τους χαρακτήρες:

Ζ

Λ

Μ

 

Να γράψετε στο τετράδιό σας τα στοιχεία του πίνακα Ζ που θα προκύψουν μετά την εκτέλεση του παρακάτω αλγορίθμου.

M←1

N ←1

K ←1

ΟΣΟ  M <= 4  ΚΑΙ  N <= 3 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

ΑΝ Χ[Μ] < Ψ[Ν] ΤΟΤΕ

Ζ[Κ] ←Χ[Μ]

Μ ←Μ +1

ΑΛΛΙΩΣ

Ζ[Κ] ← Ψ[Ν]

Ν ← Ν +1

          ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

Κ ← Κ+1

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΑΝ  Μ > 4  ΤΟΤΕ

ΓΙΑ  Λ  ΑΠΟ  Ν ΜΕΧΡΙ 3

Ζ[Κ] ←Ψ[Λ]

Κ ← Κ+1

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ            

ΑΛΛΙΩΣ

ΓΙΑ Λ  ΑΠΟ Μ ΜΕΧΡΙ 4

Ζ[Κ] ←Χ[Λ]

Κ ← Κ+1

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

Μονάδες 10

 

Α5.       Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος.

Να μετατραπεί σε ισοδύναμο χρησιμοποιώντας τη δομή επανάληψης  ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ …..ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΧΕΙΟ pdf:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 2017 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  ΣΕ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ   ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ  «ΕΠΙΛΟΓΗ»                 Ημερομηνία: 12 Απριλίου 2017

 

Pin It on Pinterest

Share This