ΟΜΑΔΑ Α

Για τις παρακάτω προτάσεις απαντήστε με τη λέξη ΣΩΣΤΟ αν η πρόταση είναι σωστή και με τη λέξη ΛΑΘΟΣ αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

 

Α1. Η εξάλειψη της ανεργίας θα μετατοπίσει την καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων προς τα δεξιά. (Μονάδες 3)

Α2. Ενός αγαθού με ανελαστική ζήτηση ως προς την τιμή, κάθε αύξηση της τιμής αυξάνει τη συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό. (Μονάδες 3)

Α3. Όταν αυξάνεται η προσφορά με σταθερή τη ζήτηση μειώνεται η τιμή ισορροπίας και αυξάνεται η ποσότητα ισορροπίας. (Μονάδες 3)

Α4. Η επιχείρηση  παράγει όταν το Μέσο Μεταβλητό Κόστος είναι μεγαλύτερο ή ίσο με το Οριακό Κόστος. (Μονάδες 3)

Α5. Η καμπύλη του μέσου προϊόντος τέμνει την καμπύλη του οριακού από κάτω προς τα πάνω στην μέγιστη τιμή του. (Μονάδες 3)

 

Για τις παρακάτω προτάσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

Α6. Η καμπύλη ζήτησης του προϊόντος Ψ μετατοπίζεται αριστερά καθώς αυξάνεται η τιμή του προϊόντος Χ. Συμπεραίνουμε ότι:

α. Τα αγαθά Χ και Ψ είναι υποκατάστατα.

β. Τα αγαθά Χ και Ψ είναι κατώτερα

γ. Τα αγαθά Χ και Ψ είναι συμπληρωματικά

δ. Τα αγαθό Ψ είναι κανονικό και το Χ είναι κατώτερο.

(Μονάδες 5)

Α7. Μια μείωση της τιμής του αγαθού Ψ, το οποίο είναι συμπληρωματικό του αγαθού Χ, προκαλεί:

α. Αύξηση στην τιμή και στην ποσότητα ισορροπίας του Χ

β. Μείωση στην τιμή και στην ποσότητα ισορροπίας του Χ

γ. Αύξηση στην τιμή και μείωση στην ποσότητα ισορροπίας του Χ

δ. Μείωση στην τιμή και αύξηση στην ποσότητα ισορροπίας του Χ

 (Μονάδες 5)

 

ΟΜΑΔΑ Β

Τι θέλει να πετύχει το κράτος όταν επιβάλλει σε ένα αγαθό ανώτατη τιμή διατίμησης; Να περιγράψετε με τη βοήθεια διαγράμματος τις συνέπειες στην αγορά του αγαθού που προκαλεί η επιβολή ανώτατης τιμής διατίμησης. (Μονάδες 25)

ΟΜΑΔΑ Γ

Έστω ότι η συνάρτηση προσφοράς ενός αγροτικού προϊόντος είναι QS = 30 +2P. Η αγορά του προϊόντος ισορροπεί στο μέσο Μ μίας γραμμικής συνάρτησης ζήτησης με τιμή ισορροπίας 15€ και ποσότητα ισορροπίας 60 μονάδες. Το Κράτος παρεμβαίνει στην αγορά και επιβάλλει κατώτατη τιμή (Pκ) ίση με  25 €, η οποία και δημιουργεί ένα πλεόνασμα προσφοράς, το οποίο αγοράζει το Κράτος στην τιμή αυτή.

Γ1. Να βρείτε την συνάρτηση ζήτησης του αγαθού (Μονάδες 4)

Γ2. Να υπολογίσετε:

α) Το πλεόνασμα μετά την κρατική παρέμβαση (Μονάδες 2)

β) Τα Συνολικά Έσοδα του παραγωγού (Μονάδες 2)

γ) Την Συνολική Δαπάνη των καταναλωτών (Μονάδες 2)

δ) Την επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού (Μονάδες 2)

Γ3. Τι ποσοστό των Συνολικών Εσόδων των παραγωγών αποτελεί η επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού; (Μονάδες 4)

Γ4. Ποιο το χρηματικό όφελος των παραγωγών μετά την επιβολή της κατώτατης τιμής (Pκ) ; (Μονάδες 4)

Γ5. Αν το εισόδημα του καταναλωτή αυξηθεί κατά 20% και η εισοδηματική ελαστικότητα (ΕΥ) είναι 2,5 να υπολογίστε την μεταβολή της Συνολικής Δαπάνης των καταναλωτών στην ίδια κατώτατη τιμή (Pκ). (Μονάδες 5)

 

ΟΜΑΔΑ Δ

Δίνονται οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς QD= 180 – 4P και QS= 80 + 6P  αντίστοιχα.

Δ1. Να βρεθεί το σημείο ισορροπίας (Μονάδες 2) και τα Συνολικά Έσοδα των παραγωγών. (Μονάδες 2)

Δ2. Να βρεθεί η ποσοστιαία μεταβολή της προσφοράς ώστε η Συνολική Δαπάνη των καταναλωτών να γίνει μέγιστη. (Στο αποτέλεσμα να κρατήσετε το ακέραιο μέρος) (Μονάδες 8)

Δ3. Αν μια αύξηση της τιμής των Παραγωγικών Συντελεστών έχει σαν αποτέλεσμα την μεταβολή της προσφοράς κατά 50%, να υπολογίσετε και να δικαιολογήσετε την μεταβολή των Συνολικών Εσόδων των παραγωγών από το αρχικό στο νέο σημείο ισορροπίας. (Μονάδες 5)

Δ4. Αν μετά την αύξηση της τιμής των Παραγωγικών Συντελεστών το Κράτος επιβάλλει ανώτατη τιμή (PA) με αποτέλεσμα οι πωλητές να πουλούν με «καπέλο» ίσο με 17,5 χρηματικές μονάδες στην «μαύρη αγορά».

Να υπολογίσετε την ανώτατη τιμή (PA(Μονάδες 8)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΧΕΙΟ pdf:

Λυσεις ΑΟΘ-CRETALIVE 2


Επιμέλεια: ΦΛΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Pin It on Pinterest

Share This