Προτεινόμενα Θέματα Λατινικών

Κείμενα

Ibi vix animum sollicitum somno dederat, cum repente apparuit ei species horrenda. Existimavit ad se venire hominem ingentis magnitudunis et facie squalida, similem effigiei mortui. Quem simul aspexit Cassius, timorem concepit nomenque eius audire cupivit. Respondit ille se esse Orcum. Tum terror Cassium concussit et e somno eum excitavit.

Brenno duce Galli, apud Alliam flumen deletis legionibus Rοmanorum, everterunt urbem Romam praeter Capitolium, pro quo immensam pecuniam acceperunt. […]Quod illic appensum civitati nomen dedit: nam Pisaurum dicitur, quod illic aurum pensatum est. Post hoc factum rediit in exilium, unde tamen rogatus reversus est.

Caesar ex captivis cognoscit quae apud Ciceronem gerantur quantoque in periculo res sit. Tum cuidam ex equitibus Gallis persuadet ut ad Ciceronem epistulam deferat. Curat et providet ne, intercepta epistula, nostra consilia ab hostibus cognoscantur. Quam ob rem epistulam conscriptam Graecis litteris mittit. […] Haec casu ad turrim adhaesit et tertio post die a quodam milite conspicitur et ad Ciceronem defertur.

 

Παρατηρήσεις

Α. Να μεταφραστούν τα αποσπάσματα που δίνονται.  [Μονάδες 40]

Β. Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι [και όπου χρειάζεται να λαμβάνεται υπόψιν το υποκείμενο.] [Μονάδες 30]

Β1. species horrenda: δοτική ενικού

similem: να γραφεί ο υπερθετικός βαθμός του επιρρήματος

nomen: γενική πληθυντικού

Cassium: κλητική ενικού

flumen: κλητική πληθυντικού

deletis legionibus: αιτιατική ενικού

quo: αιτιατική ενικού του ίδιου γένους

captivis: γενική πληθυντικού

quae (apud): αιτιατική ενικού του ίδιου γένους

periculo: ονομαστική πληθυντικού

cuidam: αιτιατική ενικού ίδιου γένος & ονομαστική ενικού ουδετέρου

casu: γενική πληθυντικού

Β2. dederat: β’ ενικό υποτακτικής ενεστώτα στην άλλη φωνή

apparuit: γ’ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα στην ίδια φωνή

aspexit: β’ ενικό προστακτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή

concepit: γ’ πληθυντικό προστακτικής μέλλοντα στην άλλη φωνή

cupivit: απαρέμφατο ενεστώτα στην άλλη φωνή

respondit: γ’ πληθ οριστική συντελεσμένου μέλλοντα ενεργητική περιφραστική συζυγία everterunt: απαρέμφατο μέλλοντα στην ίδια φωνή

acceperunt: α’ πληθ υποτακτικής μέλλοντα στην ίδια φωνή

appensum: απαρέμφατο μέλλοντα στην ίδια φωνή

dicitur: α’ ενικό υποτακτικής υπερσυντελίκου παθητική περιφραστική συζυγία

pensatum est: β’ πληθ προστακτικής ενεστώτα στην άλλη φωνή

rediit: ίδιος χρόνος στην υποτακτική

reversus est: β’ πληθ οριστικής ενεστώτα

cognoscit: α’ ενικό υποτακτικής παρακειμένου στην  ίδια φωνή

gerantur: αφαιρετική σουπίνο

persuadet: β’ πληθυντικό οριστικής παρακειμένου στην ίδια φωνή

adhaesit: β’ εν υποτακτικής παρατατικού στην άλλη φωνή

defertur: β’ ενικό προστακτικής μέλλοντα στην άλλη φωνή

 

Γ1. cum…horrenda: να αναγνωριστεί ολοκληρωμένα η δευτερεύουσα. [Μονάδες 2]

 

Γ2. Magnitudinis, similem, e somno: να αναγνωριστούν συντακτικά οι όροι. [Μονάδες 3]

 

Γ3. Quem simul aspexit Cassius: η πρόταση να γίνει μετοχική. [Μονάδες 2]

 

Γ4. deletis legionibus: να αναλυθεί η μετοχή στην αντίστοιχη δευτερεύουσα με έναν τρόπο. [Μονάδες 5]

 

Γ5. Tertio post die: να εκφραστεί διαφορετικά ο προσδιορισμός του χρόνου. [Μονάδες 2]

 

Γ6. Quam ob rem: να εκφραστεί διαφορετικά ο προσδιορισμός της αιτίας. [Μονάδες 2]

 

Γ7. Ad turrim: να εκφραστεί ο προσδιορισμός του τόπου, έτσι ώστε να δηλώνει στάση. [Μονάδες 1]

 

Γ8. Ne…cognoscantur:  να γίνει η παθητική σύνταξη ενεργητική. [Μονάδες 4]

 

Γ9. Ποιες αλλαγές [ή αλλαγή] θα προκύψουν, αν το ρήμα persuadet αντικατασταθεί από το persuadebat; [Μονάδες 1]

 

Γ10. Galli non debebant accipere immensam pecuniam: Να μεταγραφεί το debeo + απφ σε παθητική περιφραστική συζυγία. [Μονάδες 2]

 

Γ11. Να μεταφραστεί στα λατινικά η παρακάτω πρόταση με όλους τους δυνατούς τρόπους: Κάμιλλε, μην επιστρέφεις στην εξορία. [Μονάδες 6]

Απαντήσεις

Α. Η μετάφραση δεν δίνεται για οικονομία χώρου

Β1. Speciei horrendae, simillime, nominum, Cassi, flumina , deletam legionem, quod, captivorum, quod, pericula, quendam & quoddam, casuum

B2. deris/-re, apparebunt, aspice, concipiuntor, cupi, responsuri  fuerint, eversuros esse, accepturi simus, appensum iri, dicendum fuissem, pensate, redierit, revertimini, cognoverim, gestu, persuasistis, adhaerescereris/-re, deferto

Γ1. Δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση που λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο περιεχόμενο της πρότασης εξάρτησης με ρήμα dederat. Εισάγεται με τον χρονικό σύνδεσμο cum, τον αντίστροφο, για να δηλώσει αιφνίδιο γεγονός. Ακολουθείται από το επίρρημα repente και προεξαγγέλλεται στον λόγο από το επίρρημα vix. Σε σχέση με την πρόταση εξάρτησης δηλώνει το υστερόχρονο. Εκφέρεται με οριστική, γιατί η πράξη μας ενδιαφέρει από καθαρά χρονική άποψη.

Γ2. Magnitudinis: γενική της ιδιότητας στο hominem, similem: παράθεση στο hominem, e somno: εμπρόθετος προσδιορισμός της εξόδου από κατάσταση στο excitavit

Γ3. Quo aspecto/eo aspecto

Γ4. Postquam, ubi, simul, ut deleverunt legiones/ cum delevissent legiones.

Γ5. Post tertium diem

Γ6. Qua re / quam propter, per

Γ7. in turri

Γ8. Ne, intercepta epistula, hostes nostra consilia cognoscant.

Γ9. Persuadebat ut ad Ciceronem  epistulam deferret.

Γ10. Immensa pecunia accipienda erat Gallis.

Γ11. Camille, ne reversus sis in exilium/ Camille, noli reverti in exilium.


Επιμέλεια: Ομάδα Φιλολόγων Φροντιστηρίου «Επιλογή»: Πλατανιάς Γιάννης, Κεχαγιαδάκη Κατερίνα, Πευκιανάκη Ελένη, Πετρά Ζωή.

Pin It on Pinterest

Share This