«ΑΣΚΗΣΗ ΧΗΜΕΙΑΣ»

Σε δοχείου σταθερού όγκου 1 L, εισάγουμε 2 mol N2 και 5 mol Η2, θερμαίνουμε στους θ0 C, οπότε αποκαθίσταται η ισορροπία:
Ν2(g) + 3 H2(g) ⇄ 2 NH3(g)

Στην κατάσταση χημικής ισορροπίας ισχύει ότι: 2∙[ Ν2] = [Η2].
α. Να υπολογίσετε:
i) τη σύσταση του μείγματος ισορροπίας
ii) την απόδοση της αντίδρασης
iii) την τιμή της σταθεράς Kc , στους θο C.
β. Από το δοχείο της χημικής ισορροπίας, συλλέγουμε την ποσότητα της NH3 και τη διαλύουμε στο νερό, οπότε το διάλυμα Δ1 που προκύπτει έχει τελικό όγκο 2 L.
Να υπολογίσετε:
i) το ph του διαλύματος Δ1.
ii) πόσα mol αερίου HCL πρέπει να προσθέσουμε στο διάλυμα Δ1 ώστε να προκύψει ρυθμιστικό διάλυμα Δ2, με pH= 9.
iii) το pH του διαλύματος Δ3 που θα προκύψει αν στο διάλυμα Δ1 προσθέσουμε 1 mol  ΝαΟΗ και αραιώσουμε σε τελικό όγκο 10 L.

Δίνονται: για την ΝΗ3: Κb= 10-5
για το Η2Ο: Κw= 10-14

Η λύση δίνεται στις παρακάτω φωτογραφίες:


Κέντρο Ιδιαιτέρων Μαθημάτων: Επιλογή

Pin It on Pinterest

Share This