ΟΜΑΔΑ Α

Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 μέχρι και Α.5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

Α.1   Η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή είναι ελαστική σε κάθε σημείο αριστερά του μέσου μιας ευθύγραμμης καμπύλης ζήτησης και ανελαστική σε κάθε σημείο δεξιά του μέσου αυτής. Μονάδες 3

Α.2   Η ζήτησης ενός αγαθού μεταβάλλεται προς την ίδια κατεύθυνση με την μεταβολή της τιμής ενός υποκατάστατου αγαθού και προς την αντίθετη κατεύθυνση με την μεταβολή της τιμής ενός συμπληρωματικού αγαθού. Μονάδες 3

Α.3   Tο συνολικό και το μέσου προϊόν αυξάνονται συνεχώς στη βραχυχρόνια περίοδο, καθώς αυξάνεται η ποσότητα του μεταβλητού συντελεστή. Μονάδες 3

Α.4    Το βραχυχρόνιο οριακό κόστος μπορεί να πάρει και αρνητικές τιμές καθώς αυξάνεται η παραγωγή της επιχείρησης. Μονάδες 3

Α.5   Αν η ζήτηση ενός αγαθού είναι ανελαστική, τότε η αύξηση της τιμής του θα προκαλέσει αύξηση της συνολικής δαπάνης των καταναλωτών για το αγαθό αυτό. Μονάδες 3

 

Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.6 μέχρι και Α.7, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Α.6    Όταν στην αγορά ενός αγαθού υπάρχει πλεόνασμα:

α.  Ανταγωνίζονται οι καταναλωτές

β.  Η ζητούμενη ποσότητα είναι μεγαλύτερη από την προσφερόμενη

γ. Δημιουργείται πρόβλημα συσσώρευσης αποθεμάτων

δ. Η τιμή του αγαθού αυξάνεται

 Μονάδες 5

 

Α.7  Η τιμή ισορροπίας ενός κανονικού αγαθού αυξάνεται όταν

α. Η προσφορά μειώνεται και η ζήτηση παραμένει σταθερή

β. Η ζήτηση παραμένει σταθερή και η προσφορά αυξάνεται

γ. Η προσφορά αυξάνεται και η ζήτηση μειώνεται

δ. Η προσφορά παραμένει σταθερή και η ζήτηση μειώνεται

Μονάδες 5

 

ΟΜΑΔΑ Β

 

Ποιος είναι ο σκοπός του κράτους όταν επιβάλλει σε ένα αγαθό ανώτατη τιμή διατίμησης; (Μονάδες 8)  Με τη βοήθεια διαγράμματος να εξηγήσετε τις συνέπειες, που έχει για την αγορά ενός αγαθού η επιβολή ανώτατης τιμής διατίμησης.   (Μονάδες 17)

Μονάδες 25

 

ΟΜΑΔΑ Γ

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας που αναφέρεται στην τιμή (PΧ) και στην ζητούμενη ποσότητα (QDX) του αγαθού X, καθώς και στο εισόδημα (Y) και στην τιμή (PZ) ενός αγαθού Z, συμπληρωματικού του αγαθού X.

Τιμή (P) Ζητούμενες Ποσότητες (QDX) Εισόδημα (Υ) Τιμή Συμπληρωματικού (Pz)
Α 10 300 20000 5
Β 20 100 20000 5
Γ 30 120 30000 10
Δ 20 200 30000 5
Ε 30 150 30000 5

 

Γ1. Να δικαιολογήσετε μεταξύ ποιων συνδυασμών υπολογίζεται η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή ( ΕD) και να χαρακτηρίσετε κάθε φορά την ζήτηση. Μονάδες 8

Γ2. Να δικαιολογήσετε μεταξύ ποιων συνδυασμών υπολογίζεται η ελαστικότητα ζήτησης ως προς το εισόδημα ( ΕΥ) και να χαρακτηρίσετε το αγαθό. Μονάδες 4

Γ3. Να δικαιολογήσετε τον αριθμό των καμπυλών ζήτησης που υπάρχουν από τα στοιχεία του πίνακα και να βρείτε τις συναρτήσεις τους όπου αυτό είναι δυνατό. Οι καμπύλες ζήτησης είναι γραμμικές. Μονάδες 8

Γ4. Να υπολογίσετε και να δικαιολογήσετε την ποσοστιαία μεταβολή της συνολικής δαπάνης όταν η τιμή αυξάνεται από 10 σε 20 χρηματικές μονάδες χρησιμοποιώντας την ελαστικότητα τόξου. Μονάδες 5

 

ΟΜΑΔΑ Δ

Δίνεται ο πίνακας προσφοράς μιας αντιπροσωπευτικής επιχείρησης του κλάδου στη βραχυχρόνια περίοδο.

Ρ Qs
Α 100 200
Β 200 500
Γ 300 800
Δ 400 1100

 

Στο επίπεδο παραγωγής Q=100 η επιχείρηση δαπανά 400€ για καύσιμα, 600€ για πρώτες ύλες και 1000€ για ημερομίσθια.

Δ1. Αν η επιχείρηση παράγει 800 μονάδες προϊόντος και θέλει να μειώσει το κόστος της 100000€ πόσο θα πρέπει να μεταβάλλει την παραγωγή της; Μονάδες 8

Δ2.. Αν στην αγορά υπάρχουν  50 πανομοιότυπες επιχειρήσεις τότε ποια είναι η αγοραία συνάρτηση προσφοράς; Μονάδες 6

Δ3. Αν η αγοραία συνάρτηση ζήτησης είναι QD= 1000 – 50P , να υπολογίσετε την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας. Μονάδες 2

Δ4.  Αν το κράτος επιβάλλει στην αγορά ανώτατη τιμή PA, με αποτέλεσμα οι πωλητές  να πωλούν με «καπέλο» ίσο με 40€, να βρεθεί η ανώτατη τιμή (PA) . (Μονάδες 7) καθώς και το έλλειμμα ή το πλεόνασμα που δημιουργείται στην αγορά σε αυτήν  την τιμή;  (Μονάδες 2)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΧΕΙΟ pdf:

ΛΥΣΕΙΣ ΑΟΘ CRETALIVE


Επιμέλεια: ΦΛΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

Pin It on Pinterest

Share This